Make your own free website on Tripod.com

THE PROFILE

SHINICHI KUDO

YUSAKU KUDO
RAN MOURI YUKIKO KUDO
KOGORO MOURI JUZO MEGURE
HEIJI HATTORI SONOKO
AI HAIBARA DETECTIVE CILIK
KAITO KID

HOME